Bài kiểm tra đầu vào gồm 4 kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết, Nói. Bạn sẽ nhận được kết quả sau khi hoàn thành tất cả các kĩ năng.
The placement test consists of 4 skills: Listening, Reading, Writing, Speaking. You will get the result after completing all the skills.

1. NGHE - LISTENING (Question 1 – 10): 8 phút

Bạn chỉ cần trả lời 01 đáp án cho mỗi câu hỏi. Để bắt đầu bạn NHỚ BẤM "PLAY" ▶ để file nghe bắt đầu chạy.

You will start the Listening test first (Questions 1 – 10), just answer 01 answer for each question. To start, REMEMBER TO CLICK "PLAY" ▶ to let the listening file begin to play.

2. ĐỌC - READING (Question 11 – 15): 15 phút

Sau khi hoàn thành kỹ năng Nghe, bấm Next để bắt đầu kiểm tra kỹ năng Đọc, bạn chỉ cần trả lời 01 đáp án cho mỗi câu hỏi.

After completing the Listening skill, click Next to start the Reading test (Questions 11 – 15), you only need to answer 01 answer for each question.

3. VIẾT - WRITING (Question 16): 12 phút

Sau khi hoàn thành kỹ năng Đọc, bạn sẽ làm bài Viết trong câu hỏi số 16. Bạn sẽ nhận được đánh giá từ giảng viên bản ngữ khi tham gia kiểm tra kỹ năng Nói. Đừng quên chuyển bộ gõ tiếng Việt của bạn sang ngôn ngữ "English" nhé! Trong lúc Viết, bạn có thể kéo rộng khung viết bằng cách rê chuột vào góc dưới khung.

After completing the Reading skill, you will start the Writing test in Question 16. You will receive an assessment from a native expert when taking the Speaking test. While Writing, you can extend the writing frame by dragging the mouse to the bottom corner.

4. NÓI - SPEAKING (Video Call): 8 phút

Sau khi đã hoàn thành các kỹ năng Nghe – Đọc – Viết, bạn sẽ tham gia kiểm tra kỹ năng Nói theo thời gian đã đăng ký, hãy làm các bước như email hướng dẫn. Trong buổi test, giáo viên bản ngữ sẽ đánh giá chi tiết bài Viết và cho bạn biết trình độ chính xác của mình để thuận tiện cho việc chọn lớp.

After completing three skills, you will take the Speaking test according to the registered time, please follow the steps in the instructional email that was sent to you. Our native teacher will evaluate the Writing in detail and inform you of your level to facilitate your class selection process.

#TIPS: Sau khi hoàn thành bài test, hãy bấm nút XEM KẾT QUẢ ở dưới cùng của trang hoặc quay về đầu trang để xem điểm phần Đọc và Nghe nhé.
Click the VIEW RESULTS button at the bottom of the page or return to the top of the page to see Reading and Listening points.